SENIORFORENINGEN I EVRY

 

Forsiden

Lokalforening Oslo

Lokalforening Trondheim

Medlemsfordeler

Lenker

Om Seniorforeningen
   Samarbeidsutvalget

   Vedtekter
   Innmelding

 

 

 

 

 

 

  

Vedtekter for Seniorforeningene i EVRY

Vedtatt på årsmøtene i lokalforening Oslo og Trondheim den 17.02.2011
Foreningens navn er endret pr 17.03.2012
 

§ 1 – Navn

Foreningenes navn er Seniorforeningen i EVRY med tillegg av lokalt stedsnavn  -  heretter i vedtektene kalt lokalforeningen(e)  -  i daglig tale omtalt som Seniorforeningen i EVRY.

§ 2 – Formål

Lokalforeningens formål er å opprettholde, utdype og pleie kontakten mellom tidligere kollegaer i  lokalmiljøet, samt å opprettholde kontakten med EVRY.

Formålet søkes oppnådd gjennom kontaktskapende, sosialt og vennskapelig samvær, utøvelse av aktiviteter og dyrking av felles interesser i større eller mindre grupper med sikte på å oppleve tilhørighet og en positiv pensjonisttilværelse. Lokalforeningene ønsker å utvikle et godt samarbeid med det lokale EVRY-miljøet og med andre klubber/foreninger i EVRY, og med tilsvarende klubber/foreninger utenfor konsernet.

Lokalforeningen er en frittstående, ideell og politisk nøytral forening med en fri og uavhengig ledelse.

§ 3 – Retningslinjer

De lokalforeninger som er innmeldt i Norsk Pensjonistforbund (NPF) følger Retningslinjer for Lokalforeninger i NPF. Så langt det er hensiktsmessig, følger andre lokalforeninger de samme retningslinjer.

§ 4 – Medlemskap

For å bli medlem må man ha vært ansatt i EVRY eller under tidligere firmanavn, og i tillegg være alders- eller førtidspensjonist eller uføretrygdet eller være fylt 60 år og arbeidsledig som følge av oppsigelse eller overtallighet i EVRY. Videre kan også yrkesaktive ansatte i EVRY bli medlemmer fra og med det år de fyller 60 år.

Ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere kan også være medlemmer, men er ikke valgbare til styreverv.

Medlemskap forutsetter at kontingenten er betalt.

Lokalforeningen tar selv stilling til om lokalforeningen skal meldes inn i NPF eller andre tilsvarende organisasjoner. Vedtak om innmelding skal foretas på årsmøtet og med minst 2/3 flertall.

Den enkelte lokalforening velger selv om den skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 5 – Organisasjon

Seniorforeningen i EVRY består av lokale, selvstyrte foreninger, med et felles Samarbeidsutvalg (SU).

Lokalforeningene

Lokalforeningen ledes av et styre og komiteer.

Sammensetning og valg av styre og komiteer fremgår av § 6 pkt 8 - Valg av tillitsvalgte. Det kan etter behov velges komiteer for å gjennomføre lokalforeningens aktiviteter.

I tillegg kan EVRY oppnevne en representant på hvert sted som kontaktperson til styret. Vedkommende har møterett, men ikke stemmerett på møtene og kan delta på alle aktiviteter i foreningens regi.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 – tre av medlemmene, hvorav ett av disse medlemmene må være leder eller nestleder, er tilstede.

Lokalforeningen leder og organiserer sitt eget arbeid, og har alt ansvar for å planlegge og å gjennomføre lokale aktiviteter og styre egen økonomi.

Samarbeidsutvalg (SU)

SU er et kontaktpunkt mellom lokalforeningene. SU koordinerer utformingen av vedtekter, og er et kontaktpunkt mot EVRY for å ivareta lokalforeningenes interesser.

I SU skal alle lokalforeningene være representert. Medlemmene til SU blir ikke valgt men oppnevnes i henhold til følgende regler:
 

  Leder:  Leder for den største lokalforeningen
  Nestleder/Sekretær: Leder for den nest største lokalforeningen
  Kasserer: Kasserer for den største lokalforeningen
  Medlemmer: Kasserer for den nest største lokalforeningen og Ledere for de andre lokalforeningene
  Varamedlemmer: Det lokale styret utpeker personlige varamedlemmer fra de øvrige representanter i lokalforeningens styre


I tillegg oppnevner EVRY en representant som kontaktperson til SU. Vedkommende har møterett men ikke stemmerett på møtene.

SU bestemmer selv sin arbeidsform.

SU innkaller normalt ikke til felles årsmøte for lokalforeningene i Seniorforeningen i EVRY. Ved saker av stor prinsipiell betydning kan SU likevel innkalle til ekstraordinært årsmøte felles for alle lokalforeningene. Se § 10 om vedtektsendringer. Dette må organiseres på en slik måte at alle lokalforeningenes medlemmer kan delta uten å bli påført store kostnader.

Gjennomføringen av slikt ekstraordinært årsmøte skal forøvrig følge § 7 i vedtektene.

§ 6 – Årsmøte

Lokalforeningen gjennomfører sitt årsmøte, som er lokalforeningens øverste besluttende organ.
Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av februar måned, og innkalles av lokalforeningens styre, med minst fire - 4 - ukers varsel. SU koordinerer at årsmøtene holdes mest mulig samtidig

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de oppmøtte medlemmer.

Forslag til saker som ønskes opptatt på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest to - 2 - uker før årsmøtet. Se § 10 vedrørende frist for innsending av forslag til vedtektsendringer.

På årsmøtet skal følgende behandles:
 

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av møteleder, referent og 2 stk for underskrift av møtereferat.
3) Styrets og komiteenes årsberetninger
4) Regnskap
5) Innkomne forslag
6) Fastsettelse av årskontingent
7) Budsjett
8) Valg av tillitsvalgte:
  Styret
  - Leder
  - Nestleder/sekretær
  - Kasserer
  - Styremedlem
  - Varamedlem(mer)
  Valgkomité:
  - Valgkomité leder
  - Valgkomité medlemmer
  2 Revisorer
  Andre komitéer
  - Leder
  - Medlemmer

 
Valg av styrets Leder og Nestleder skjer annethvert år.

§ 7 – Ekstraordinært årsmøte i lokalforeningen

Ekstraordinært årsmøte i lokalforeningen avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i lokalforeningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte med minst 3 - tre - ukers varsel.

Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er ført opp i innkallingen.

Dersom det er forslag om endring av Vedtektene, skal reglene i § 10 følges.

§ 8 – Generelle avstemmingsregler

Vedtak og valg avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer. Fullmakter kan ikke benyttes. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Stemmegivningen skal være skriftlig om noen ber om det.

Alle valg av medlemmer til styret og andre vedtektsbestemte tillitsvalgte skjer på årsmøtet. Medlemmer i andre komiteer velges også på årsmøtet, men kan i tillegg utnevnes av styret etter behov mellom årsmøtene.

Styrets leder, nestleder/sekretær, kasserer og styremedlem velges hver for seg.
Varamedlemmer velges samlet.
Revisorer velges samlet.
Leder for en komité velges for seg. Medlemmene i komiteen velges samlet.

Valgene gjelder for to år av gangen. For å sikre kontinuitet, velges halvparten av medlemmene forskjøvet ett år i forhold til de øvrige medlemmer.

§ 9 – Økonomi

Lokalforeningen har ansvaret for sin egen økonomi, og disponerer fritt de midler som er til rådighet for lokalforeningen. Lokalforeningene dekker SUs utgifter etter samme fordelingsnøkkel som tilskudd fra EVRY fordeles.

Økonomiske bidrag fra EVRY fordeles på lokalforeningene etter antall medlemmer i lokalforeningene pr. 31.12. forut for årsmøtedato. Bidrag fra NPF eller andre organisasjoner fordeles på lokalforeningene etter hvilken organisasjon de er knyttet til.

Medlemskontingenten fastsettes av lokalforeningens årsmøte, og innkreves av lokalforeningen.

Rapportering om økonomi i lokalforeningen skjer til SU etter vedtatte retningslinjer. SU rapporterer om økonomi til EVRY og lokalforeningene etter avtale med EVRY.

§ 10 – Endring av vedtektene

Vedtektene er felles for alle lokalforeningene. Forslag om vedtektsendring kan fremmes av lokalforeningenes styrer eller av det enkelte medlem til sin lokalforening. Forslag som ønskes behandlet på det ordinære årsmøte, sendes den enkeltes lokalforening senest 6 uker før årsmøtet.
Styret i vedkommende lokalforening sender forslaget til styrene i de andre lokalforeningene og til SU.
SU sørger for eventuell koordinering av de innkomne forslagene dersom det er nødvendig. Forslaget med eventuelle tilpasninger fra SU sendes ut til alle lokalforeningenes medlemmer sammen med innkallingen til årsmøtene i lokalforeningene.

Vedtektsendringer gjennomføres på følgende måte:
 

- Forslagene tas opp på årsmøtet i hver lokalforening og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer for å bli et kvalifisert endringsforslag fra vedkommende lokalforening.
- Forslaget er vedtatt når alle årsmøter har vedtatt forslaget.
- SU har anledning til å be om felles årsmøte for Seniorforeningen for ny behandling av vedkommende forslag dersom et kvalifisert forslag blir nedstemt.

§ 11 – Utmelding fra NPF og andre organisasjoner.

Ved utmelding av lokalforeninger fra NPF følges § 14 i Retningslinjer for Foreninger tilsluttet NPF, for andre organisasjoner følges tilsvarende retningslinjer.

§ 12 – Oppløsning

Vedtak om oppløsning av en lokalforening kan bare skje på lokalforeningens årsmøte og med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Ved oppløsning overføres eventuelle eiendeler og arkiver til SU. Kontanter og bankinnskudd skal overføres til et fond som plasseres på konto i bank. Fondet skal benyttes til eventuell etablering av ny lokalforening på vedkommende sted. Dersom fondet ikke er anvendt innen utløpet av 5 år etter opprettelse, skal SU fordele fondet på de gjenværende lokalforeninger etter antall betalende medlemmer.

Ved oppløsning av Seniorforeningen i EVRY, dvs. når alle lokalforeninger er oppløst, følges § 13 i Retningslinjer for Foreninger tilsluttet NPF.


17.02.2011